kvalitet och miljö

Kvalitet och miljö är två viktiga delar i Pall Cargo AB som har varit certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 sedan 2009

Vår förmåga att uppfylla kund- och lagkrav är avgörande för företagets fortsatta utveckling. Verksamheten ska därför bedrivas med fokus på kundernas uttalade och outtalade krav på transporttjänster samt i enlighet med gällande miljö- och transportlagstiftning. Transportuppdragen struktureras med hänsyn till transporteffektivitet, fyllnadsgrad och miljöpåverkan.
 
Det är också viktigt att våra kunder och underleverantörer uppfattar samarbetet med oss som smidigt och att träffade överenskommelser hålls.
 
Kvalitets- och miljöarbetet är ett ständigt pågående förbättringsarbete, som bygger på våra medarbetares yrkeskompetens. Förbättringsarbetet inriktas mot att förebygga kvalitetsbrister och föroreningar.
 
Linda Lithander, Januari 2019

Våra övergripande kvalitets- och miljömål är:
·     Att långsiktigt utveckla förmågan att motsvara kundernas förväntningar
·     Att långsiktigt minska utsläppet från transporterna i relation till utfört transportarbete